شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان دستگاه مجری قیمت تضمینی و مباشر در استان های عرضه فیزیکی موظف شده در استان های مشمول طرح گواهی سپرده کالایی با واحد های ذرت خشک کنی- در صورت امکان واحد های ذرت خشک کنی دارای انبار مورد پذیرش بورس – قرارداد منعقد کرده و در صورت محدودیت انبار، محصول خشک شده را به انبارهای پذیرش شده بورس حمل کند.

اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت دانه ای از سوی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی به دستگاه های مجری ابلاغ شد.

به گزارش ایانا، در این ابلاغیه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان دستگاه مجری قیمت تضمینی و مباشر در استان های عرضه فیزیکی موظف شده در استان های مشمول طرح گواهی سپرده کالایی با واحد های ذرت خشک کنی-در صورت امکان واحد های ذرت خشک کنی دارای انبار مورد پذیرش بورس- قرارداد منعقد کرده و در صورت محدودیت انبار، محصول خشک شده را به انبارهای پذیرش شده بورس حمل کند.
بر اساس این ابلاغیه، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان نماینده مباشر پذیرش انبار (شرکت پشتیبانی امور دام کشور) موظف است تمام تضامین تعیین شده برای انبار متعلق به مجموعه تعاون روستایی را در چارچوب مقررات، برای پذیرش انبارهای قبل از شروع برداشت در استان های تعیین شده به منظور اجرای طرح در قالب گواهی سپرده کالایی تودیع کند.
بنابراین گزارش، استان های خوزستان، کرمانشاه، فارس، کرمان، کرمان جنوب، قزوین و کردستان برای اجرای طرح در قالب گواهی سپرده کالایی و سایر استان های کشور برای اجرای طرح در قالب عرضه فیزیکی تعیین شده اند.
سازمان های جهاد کشاورزی استان ها نیز مکلفند حداکثر تا ۱۷ شهریور امسال اطلاعات کشاورزان را در زمینه احراز هویتی و میزان قابل تحویل موجود در سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان را تایید و در صورت نبود هر یک از اطلاعات هویتی و حساب و میزان برداشت کشاورزان ، این اطلاعات را به طور کامل وارد کنند.
این ابلاغیه حداکثر زمان برای ارایه اطلاعات کاربران سامانه در سه سطح مراکز خدمات، شهرستان ها و استان با فرمت تعیین شده به بورس کالای ایران را اواسط شهریور امسال تعیین کرده است.

منبع: خبرگزاری کشاورزی ایران